தவிர்க்கவேண்டிய மற்றும் உண்ணக்கூடிய பேலியோ காய்கறிகள் எவை ?

veg veg2

Leave your vote

3 points
Upvote Downvote

Total votes: 17

Upvotes: 10

Upvotes percentage: 58.823529%

Downvotes: 7

Downvotes percentage: 41.176471%

Follow us on Social Media