தவிர்க்கவேண்டிய மற்றும் உண்ணக்கூடிய பேலியோ காய்கறிகள் எவை ?

veg veg2

Leave your vote

5 points
Upvote Downvote

Total votes: 19

Upvotes: 12

Upvotes percentage: 63.157895%

Downvotes: 7

Downvotes percentage: 36.842105%

Follow us on Social Media