தவிர்க்கவேண்டிய மற்றும் உண்ணக்கூடிய பேலியோ காய்கறிகள் எவை ?

veg veg2

Leave your vote

2 points
Upvote Downvote

Total votes: 24

Upvotes: 13

Upvotes percentage: 54.166667%

Downvotes: 11

Downvotes percentage: 45.833333%

Follow us on Social Media