நெத்திலி வறுவல் – அனிதா செல்வன்

பேலியோ நெத்திலி வறுவல்

என் குழந்தைகளுக்கு மிக விருப்பபமான நெத்திலி “பேபி” பிஷ் வறுவல்.

as1
Ingredients
1. Nethili meen – 1/2 kg
2. Coconut oil to shallow fry
Grind together
1. Kashmiri red chili powder
2. Garlic cloves – 5
3. Turmeric powder
4. Whole black pepper
5. Fennel seeds-1/2 tbl. Sp
6. Cumin seeds – 1/2 t. Sp
7. Lemon juice from 1 small lime
8. Salt

Preparation
1. Add the ground paste to clean Nethili and marinate for 4 hrs
2. Shallow fry & serve

Follow us on Social Media