பாதாம் வறுப்பது எப்படி – பா ராகவன்

Leave your vote

-20 points
Upvote Downvote

Total votes: 84

Upvotes: 32

Upvotes percentage: 38.095238%

Downvotes: 52

Downvotes percentage: 61.904762%

Follow us on Social Media