பாதாம் வறுப்பது எப்படி – பா ராகவன்

Leave your vote

-24 points
Upvote Downvote

Total votes: 192

Upvotes: 84

Upvotes percentage: 43.750000%

Downvotes: 108

Downvotes percentage: 56.250000%

Follow us on Social Media