பனீர் மிண்ட் மரிஜ்வானா – பா ராகவன்

October 7, 2016 tamilpaleo 2

இன்று ஓர் அதிஉன்னத தினம். முற்றிலும் என் சொந்தக் கற்பனையில் ஒரு புதிய உணவை சிருஷ்டி செய்து சமைத்து, சாப்பிட்டும் பார்த்துவிட்டேன். கற்பனைக்கெட்டாத அற்புதச் சுவை படைத்த இந்த அரிய கண்டுபிடிப்பை சமூகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் […]